Dobrodošli u villu Nina

Opći uvjeti

   OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA U VILLI NINA


  1. SADRŽAJ OPĆIH UVJETA PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

  Opći uvjeti pružanja usluga sastavni su dio ugovora između Obrta UTO Nina ( u daljnjem tekstu: Villa Nina) kao pružatelja usluge smještaja i Gosta koji prihvaća ponuđeni i odabrani turistički aranžman. Sve što je navedeno u općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za Gosta tako i za tvrtku Villa Nina. Opći uvjeti putovanja su objavljeni na Internet stranici Ville Nina.

  Villa Nina se obvezuje poduzeti sve mjere s ciljem točnog i kvalitetnog informiranja svojih korisnika. Villa Nina jamči za točnost i vjerodostojnost svih informacija, podatka i fotografija vezane uz smještajne kapacitete.


  2. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

  Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad.

  3. SADRŽAJ I CIJENA SMJEŠTAJA

  Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu, te uključuju one usluge koje su opisane uz smještajnu jedinicu iz rezervacije.

  Posebne usluge su usluge koja pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu, pa ih stoga Gost plaća posebno. Posebne usluge se trebaju zatražiti prilikom prijave, doplaćuju se na cijenu usluge smještaja i ulaze u konačni obračun.

  Fakultativne usluge su usluge koje pruža Villa Nina, a nisu vezane uz ponudu zakupljene smještajne jedinice.

  Cijene smještajnih jedinica objavljene u EUR-ima obračunavaju se u KUNAMA po srednjem tečaju NBH na dan obračuna - uplate.


  4. PRIJAVE ZA REZERVACIJU

  Prijave za rezervaciju smještaja načelno se upućuju elektroničkim putem ispunjavajući za to predviđeni obrazac dostupan na web site-u tvrtke Villa Nina. Prilikom prijave Gost je dužan dati sve točne podatke koji se u predviđenom obrascu za rezervaciju traže a odnose se na Gosta kao i na osobe koje prijavljuje za smještaj. Villa Nina ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane Gosta prilikom prijave rezervacije. U slučaju neistinitosti podataka Villa Nina zadržava pravo promjene cijena i nadoplate razlike u cijeni na licu mjesta.

  5. REZERVACIJE I UPLATE

  Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pisano ili osobno u Villi Nina.
  Prilikom izvršene rezervacije Gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za Gosta, tako i za Villu Nina. Villa Nina stavlja Gostu na raspolaganje  odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s smještaja i boravka u Villi Nina, te mu predaje ili  ga upućuje na opće uvjete smještaja i boravka koji su sastavni dio ovoga ugovora. Prilikom rezervacije Gost je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Rezervacija je valjana uplatom Gosta, dok svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30 % ukupne cijene, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije mjesec dana prije početka korištenja usluge.
  Plaćanje akontacije moguće je izvršiti bankovnom doznakom na devizni ili žiro račun Ville Nina ili on-line kreditnom karticom. Kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije diktiranjem broja svoje kreditne kartice smatra se da Gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete poslovanja.

  Nakon uplaćene akontacije Gostu će biti poslan voucher sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Vaučer služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluge. Prilikom dolaska u Villu Nina Gost je dužan domaćinu predati vaučer. Nakon toga moći će ući u smještajnu jedinicu i početi koristiti rezerviranu uslugu. U  slučaju da se rezervirani smještaj Gostu ne sviđa, ponudit će mu se druga smještajna jedinica u Villi Nina, ako je raspoloživa, s plaćanjem ili povratom razlike u cijeni. Ukoliko alternativna smještajna jedinica nije raspoloživa, Gostu preostaje koristiti rezervirani smještaj ili potražiti drugi smještaj izvan Ville Nina bez prava na povrat uplaćene akontacije.  Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba od prijavljenog broja, Villa Nina ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim osobama ili prihvatiti sve nenajavljene osobe uz nadoplatu na licu mjesta.

  Uplatom rezervacije Gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim značajkama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Uplatom rezervacije Gost potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga smještaja. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza za Gosta i za Villu Nina.

  6. PRAVO VILLE NINA NA PROMJENE I OTKAZ

  Villa Nina se obvezuje Gostu osigurati smještaj u zakupljenim kapacitetima i rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

  Villa Nina može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom tvrtki Villa Nina da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica.

  Ukoliko Gost uplati rezervaciju koju Villa Nina ne može ispuniti, Gostu se nudi alternativa.

  Ukoliko je Villa Nina u mogućnosti Gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja može se obaviti isključivo uz odobrenje Gosta. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako Gost prihvati alternativnu ponudu platit će razliku u cijeni ili će mu ona biti vraćena.
  Villa Nina dužna je sve Goste koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne troškove.

  7. PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ OD PUTOVANJA

  U slučaju da Gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti u pisanom obliku (e-mailom, poštom ili faksom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguće bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku slijedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od 15 EUR po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako Gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuje se dolje navedeni uvjet otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
  U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije hotelskog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

  1. Za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura

  2. Za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije

  3. Za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 40% od ukupne cijene rezervacije

  4. Za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije

  5. Za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

  6. Za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se Gost ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

  Uz svaki otkaz rezervacije Villa Nina naplaćuje 25 Eura manipulativnih troškova.
  Ukoliko Gost mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Gost/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće. U tom slučaju Villa Nina će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Gostiju. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

  Ukoliko Gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Villi Nina, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju kako je gore navedeno. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Villa Nina zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

  Villa Nina Gostu ne nadoknađuje troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju Gost otkazuje.

  8. OBVEZE VILLE NINA

  Villa Nina je dužna brinuti o provedbi usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima Gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.

  Villa Nina je dužna osigurati da se Gostu pruže sve zakupljene usluge, te je stoga odgovorna zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga.

  Villa Nina isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom, te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima Gost podmiruje sve dodatne troškove.

  9. OBVEZE GOSTA

  Gost je obvezan:

      posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Gost
      poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja
      pridržavati se kućnog reda u Villi Nina, te surađivati s pružateljem usluge u dobroj namjeri
      prilikom dolaska u smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti voucher sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene.

  U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, Gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije Gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

  10. PRTLJAGA

  Villa Nina nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu Gost upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

  11. OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

  Ukoliko Gost prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, agencija preporučuje uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, nego samo kod prijave za putovanje. Premija osiguranja izračunava se zavisno od vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva.

  Uplatom police osiguranja od otkaza Gost sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Villa Nina se obvezuje Gostu osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja Gosta prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom Gostu preporučujemoda ih osobno pročita.

  12. PUTNO OSIGURANJE

  Gostu se kod odgovarajućeg osiguravatelja radi dodatne sigurnosti preporučuje ugovaranje paketa putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti od putovanja, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje.

  Potpisivanjem ovih Općih uvjeta smatra se da su putnicima preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

  13. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

  Svaki Gost - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, Gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki Gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki Gost – nositelj potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

  Gost je dužan na dan dolaska odmah kod domaćina reklamirati neodgovarajuću uslugu. Ako je prigovor opravdan, domaćin će učiniti sve da otkloni razloge prigovora. U slučaju da je prigovor neopravdan, domaćin će gostu objasniti razloge za neuvažavanje  prigovora.

  Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo Gosta na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u Selinama i okruženju, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo Gosta, a ne tiču se izravno kvalitete rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

  Villa Nina ne prihvaća reklamacije na aranžmane po posebno sniženim cijenama tzv. LAST MINUTE PONUDA.


  14. NADLEŽNOST SUDA

  Gost i agencija nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Zadru, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

  Seline, 25. 10. 2012.

  Izdvojeno

  02 - apartman studio
  4 ležaja
  30.00-55.00
  Klima, Kuhinja, Pristup za invalide, Satelitska TV, Terasa, Wi-Fi
T: +385 (0) 23 369 374, M: +385 (0) 98 323 045
Fax: +385 (0) 23 369 374
E-mail(1): baricante4@gmail.com
E-mail(2): villa.nina@email.t-com.hr
© Villa-Nina-Seline.com - All rights reserved.